Giai thoại về Trạng Quỳnh

Quỳnh không đỗ trạng nguyên bao giờ, như¬ng tục vẫn gọi Quỳnh là trạng, vì tài ứng đối lanh lẹn tài tình của ông

Giai thoại văn học về Tản Đà

Tản Đà- Nguyễn Khắc Hiếu(1888-1939) nổi tiếng trên thi đàn không chỉ ỏ tài năng mà còn về tính cách. Mang cốt cách tài tử, ẩn sẵn chữ...