Để những cái tên không trùng nhau

Từ mấy chục năm nay, Vũ Quần Phương đã trở thành một cái tên quen thuộc trong làng thơ Việt Nam. Tuy nhiên, đây không phải tên thật mà là bút danh...

Hỏi trăng...?

(Toquoc) - Hỏi trăng có tự bao giờ... Cớ sao lúc tỏ lúc mờ trăng ơi

Xa Người

(Toquoc) - Xa người rồi mới hiểu mình. Hiểu mình như hiểu cả tình mình xa

Làm thơ được vợ

Đó là một bài thơ theo thể thất ngôn bát cú Đư­ờng luật rất đúng luật, lại đủ bát quái theo đúng thứ tự: Càn, khảm, cẩn, chẩn, tốn, ly, khôn, đoài; lại có đủ tám thứ...

Giai thoại về Trạng Quỳnh

Quỳnh không đỗ trạng nguyên bao giờ, như¬ng tục vẫn gọi Quỳnh là trạng, vì tài ứng đối lanh lẹn tài tình của ông

Giai thoại văn học về Tản Đà

Tản Đà- Nguyễn Khắc Hiếu(1888-1939) nổi tiếng trên thi đàn không chỉ ỏ tài năng mà còn về tính cách. Mang cốt cách tài tử, ẩn sẵn chữ...