"Chân lý và hư cấu" của Ngô Hương Giang(Toquoc)- Văn hóa là khái niệm bao trùm mà nội hàm của nó là sự kết tinh những giá trị vật chất và tinh thần của một dân tộc, và rộng ra là của toàn nhân loại trong tiến trình lịch sử. Những thành tựu hiển minh của văn hóa, trong đó, có văn học, nhất định sẽ hiện ra có tính chân lý và quy luật. Trong thời đại toàn cầu hóa và số hóa hiện nay mà Thomas L. Friedman đã khái quát một cách hình tượng là thế giới phẳng (flat world), thì những gì thuộc về tinh hoa tư tưởng và văn hóa của nhân loại phải được toàn nhân loại nhận thức và tiếp biến. Đó là quy luật để tồn tại và phát triển của mỗi dân tộc, nếu dân tộc đó không muốn mình bị lạc hậu. Tiếp biến một cách khoa học và thông minh trên cơ sở nền tảng văn hóa riêng của mỗi dân tộc để xác định và mô hình hóa nhữngthành tựu của thế giới thành đặc sắc riêng, mô hình riêng, lý thuyết riêng của mình là ý hướng khả thi để xác lập vị trí độc lập và sự đóng góp tri thức khoa học của mỗi dân tộc vào thành tựu chung của nhân loại.


Bìa sách

Công trình Chân lý và Hư cấu của Ngô Hương Giang chính là một trong những nỗ lực mới mẻ nói trên trong quá trình tiếp biến hệ hình lý thuyết thế giới về văn hóa và văn học vào quá trình tri nhận, định hướng nghiên cứu văn hóa - văn học Việt Nam theo tầm đón đợi hiện đại; đồng thời, bước đầu tổng kết những nghiên cứu về lý thuyết Mỹ học và Văn học nước ngoài. Vì vậy, những nội dung bản chất của công trình như: Vấn đề nhận thức luận văn học, Chân lý và hư cấu văn học, để từ đó, quy chiếu vào mục tiêu cụ thể Đường về lý thuyết và thực tiễn văn học Việt Nam... được tác giả đặt ra và giải quyết một cách khoa học với một văn phong luận lý triết - mỹ sắc sảo nhằm gợi mở hướng đi cho thực tiễn sáng tạo và nghiên cứu văn học Việt Nam theo ý hướng tính của mình... 

Chân lý và Hư cấu của Ngô Hương Giang còn gợi mở những đồng cảm và đồng vọng trao đổi học thuật nhằm tái tri nhận những vấn đề thuộc về triết học - mỹ học - văn học của những tác gia và tác phẩm cụ thể thuộc quá khứ gần và quá khứ xa... Đây là một công trình đầy suy tư và thao thức của một nhà khoa học trẻ tự tin và thiết tha hiểu biết, khám phá những giá trị khoa học.

PGS.TS. Hồ Thế Hà

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác